j9九游会官网--Home

珍藏本站
订购客服:###上海021-66520678/ 广州13581839371| 登录|注册 |我的订单|
首页 > 产品中心 > 耗材 > 电泳耗材 > 转印膜
增长挑选条件:
选择 品名 品牌 货号 包装规格 库存 形貌 单价(¥) 会员价(¥) 购置
硝酸纤维素膜
NC 2 Nitrocellulose Membrane, white
### 7122401 1 ROLL >### Pore size 0.2 µm, format: 30 cm x 3 m
5252.00 ###登录后>###
1
概况
硝酸纤维素膜
NC 2 Nitrocellulose Membrane, white
### 7122301 5 SHEETS >### Pore size 0.2 µm, format: 20 x 20 cm
2336.00 ###登录后>###
1
概况
硝酸纤维素膜
NC 2 Nitrocellulose Membrane
### 7122201 10 PIECES >### Pore size 0.2 µm, format 80 x 85 mm
1256.00 ###登录后>###
1
概况
硝酸纤维素膜
NC 45 Nitrocellulose Membrane, plain, white
### 7120801 1 ROLL >### Pore size 0.45 µm, format 30 cm x 3 m
5324.00 ###登录后>###
1
概况
Immobilon(TM)-P-membrane
Immobilon(TM)-P-membrane
### 4258101 1 ROLL >### Pore size 0.45 µm, format: 26.5 cm x 3.75 m
12582.00 ###登录后>###
1
概况
Fluorobind Membrane, surface PVDF
Fluorobind Membrane, surface PVDF
### 4257101 1 ROLL >### Pore size 0.2 µm, format: 26,5 cm x 3 m
7074.00 ###登录后>###
1
概况
硝酸纤维素膜
NC 45 Nitrocellulose Membrane, plain, white
### 4251601 10 SHEETS >### Pore size 0.45 µm, format 88 mm x 88 mm
2138.00 ###登录后>###
1
概况
0.2um PVDF转印膜
PVDF 0.2 transfer membrane
### 4251501 1 ROLL >### Pore size 0.2 µm, format: 30 cm x 3 m
5418.00 ###登录后>###
1
概况
0.45um PVDF转印膜
PVDF0.45 transfer membrane
### 4251401 1 ROLL >### Pore size 0.45 µm, format: 30 cm x 3 m
5418.00 ###登录后>###
1
概况
全选 取消选中